Вълнуващо лято очаква учениците от ОУ „Христо Ботев” – Българене

29.06.2018 17:06

Учениците от ОУ „Христо Ботев”, с. Българене, общ. Левски ще имат вълнуващо ваканционно лято. Наред с допълнителното обучение по български език, творческите и спортни занимания, те ще имат своите морски приключения и еднодневни експедиции. Всеки летен ден, ще донесе радост и усмивки на децата на Българене. За родителите им ще продължат да се провеждат „Семейни конференции”, които подкрепят уменията им да разбират по-добре потребностите на своите деца. Предстоят интересни срещи с успели в професията си личности. Всичко това е част от проекта BG05M2OP001-3.002-0248 „Училище на моите мечти” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Този документ е създаден по проект с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Младежко бюро за социални услуги и граждански инициативи”  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: