Над 58 000 са работещите в област Плевен

14.06.2018 13:47

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на март 2018 г. се увеличават с 1.1% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 58.2 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Строителство” – с 10.3%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 7.5%, „Култура, спорт и развлечения” – с 6.5%,  „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 5.8%  и  „Транспорт; складиране и пощи” – с 5.6%.  Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти: далекосъобщения“ – с 23.4%, и „Операции с недвижими имоти“ –  с  17.6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности през първото тримесечие на 2018 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” – 28.5%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” –  17.1%,  „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 10.2% и „Образование” –  9.9%.

В края на март 2018 г. наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен са с 0.2% или с 0.1 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности, „Преработваща промишленост” – с 0.6 хил., „Административни и спомагателни дейности“ и „Образование” – с по 0.2 хиляди. Най-голямо увеличение на  наетите лица в края на март 2018 г. спрямо края на март 2017 г. има в  икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- с 0,8 хил, „Държавно управление” и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с по 0.2 хил. и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с по 0.1 хиляди.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: