Иновативното образование – настояще и бъдеще в ДФСГ „Интелект“ – Плевен

25.05.2018 14:04

На 15 септември 1990 г. в Плевен отваря врати първото Експериментално средно училище „Интелект“ като специализирано средно учебно заведение с икономически профил, което цели да направи българското средно образование конвертируемо на европейско и световно ниво.
Двадест и седем години по-късно, на 15 септември 2017 г., ДФСГ „Интелект“ прави поредната крачка в обновяване на образователната си стратегия и реализация. От немалкото училища в града, гимназия „Интелект“ е удобрена да работи и да се развива като ИНОВАТИВНО училище, предлагащо високо качество на обучение, добра материално-техническа база и отлично подготвени преподаватели, които използват иновативни методи на преподаване, в контекста на съвременните европейски и световни тенденции в образованието.
Модерен образователен процес, променена учебна среда и създаване на творчеки заряд у подрастващите са само малка част от целите , поставени и вече реализирани в сфрата на иновациите в ДФСГ „Интелект“. Всичко това осигурява и гарантира висококачестена подготовка на възпитаниците на гимназията, задоволяване на индивидуалните им потребности и създаване на подкрепяща среда, противодействаща на ширещата се агресия сред подрастващите.
Гарант за качествено образование е и включването на родителите в образователния процес. Това дава възможност за гъвкавост и адаптивност в обучението и успешна реализация на учениците. В гимназията , родителите са активно участващи и в управлението чрез включването им в Училищното настоятелство, Обществения съвет и всички видове училищни инициативи и проекти.
Иновативните методи на преподаване повишават ефективността в обучението на младите хора. В часовте по английски език се използват електронни уроци. По общообразователните предмети се прилагат предимно дискусии, презентации и работа в екип. Икономическите специалисти прилагат и други методи като: мозъчна атака, аквариум,ролеви игри и други. Използването на съвременните средства за визуализация и интерактивните средства в процеса на обучение, доказват своето благоприятно влияние върху физиологията и психологията на учениците.
Промяната на традиционното преподаване, нововъведенията и разчупената учебна среда провокират възпитаниците на „Интелект“ към активност, креативност и формиране на конкурентноспособни млади хора.
Иновативното обучение е настоящето и бъдещето на възпитаниците на ДФСГ „Интелект“-Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: