В две села в Плевенско са пили вода с високо съдържание на хром, а в едно на нитрати

22.05.2018 14:56

В три села в област Плевен пробите питейна вода, изследвани от Регионалната здравна инспекция в периода 14 – 20 май, са дали отклонения по показател нитрати,обща твърдост и коли форми и хром.

През отчетения период в 8 населени места са извършени изследвания. Една проба е взета от консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг като не са установени отклонения. Други 8 проби питейна вода са взети при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг. От тях 3 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В село Гиген пробата е отчела високи показатели на нитрати, обща твърдост и коли форми. За нитратите е отчетено 143,27 mg/l, при допустими стойности 50,00 mg/l, за твърдостта на водата 12,20 mgeq/l при стандарт 12,00 mgeq/l, а за коли форми са отчетени над 100/100 КОЕ/100 ml кф при допустими 0/100 КОЕ/100 ml кф. В селата Славовица и Брест пробите са показали завишено съдържание на хром. В Славовица  – 137,45 µg/l, а в Брест – 72,31 µg/l при допустими 50,00 µg/l.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: