Община Пордим продължава да предоставя топъл обяд на хора в затруднено положение

02.05.2018 9:11

Община Пордим в изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0151-С03, продължава да предоставя социалната услуга „топъл обяд” по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Пордим – 2016-2020”, Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
На 19.04.2018 г. кметът на Община Пордим подписа трето допълнително споразумение с Агенция за социално подпомагане към договора за безвъзмездна финансова помощ, с което още се разшири териториалния обхват на услугата. Броят на потребителите считано от 01.05.2018 г. се увеличава от 200 на 250, а общата стойност на проекта на 489 998,42лв.
Услугата „Топъл обяд“ се предоставя само в работни дни на 250 потребители, които са жители на пет населени места в община Пордим: гр.Пордим, с. Вълчитрън, с. Каменец, с. Тотлебен и от 1 май 2018г. и в с. Згалево
Срокът за изпълнение на Договора е до 30.04.2020 г.
Всеки работен ден потребителите на услугата получават супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии и десерт. Стойността на 1 храноден за 1 лице 2.50 лв. В проекта са включени лица от следните целеви групи: – Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; – Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане“; – Семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си.
Седмично меню е съобразно с изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.
В рамките на изпълнението на операцията, екип от специалисти ежемесечно продължава да предоставя и съпътстващи мерки на бенефициентите, изразени в здравни консултации, консултиране за възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., консултации за ползването на административни услуги, за управлението на семейния бюджет и др. Приемът на документи остава отворен с цел осигуряване възможност на лицата, отговарящи на горепосочените целеви групи и не подали документи към момента, да се възползват от услугата.

Снимка и информация: Община Пордим

#тагове:

НАЙ-НОВИ: