Общинският съвет на Пордим обсъжда промените в наредби и приемането на нова за насърчаване на инвестициите

24.04.2018 12:31

Общинският съвет на Пордим се събира на заседание на 26 април, четвъртък, от 13.00 часа. Сесията ще се състои в заседателната зала на сградата на Общински съвет.

Дневният ред включва 17 точки като последните две са питания и молби.

Съветниците ще обсъдят приемане на доклад за осъществените читалищни дейности през 2017г. и доклад за изразходените средства през миналата година на читалищата на територията на община Пордим. Ще бъде актуализирана Програмата за управление на общинската собственост за 2018 г.

В дневния ред е включено и предложение за дарение от МВР – автомобил, в полза на Община Пордим.

Ще бъдат обсъдени и промените в две наредби – за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пордим; за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета с Решение №287/30.01.2017г. на Общински съвет – Пордим. Ще се дебатира и около приемането на нова Наредба за насърчаването на инвестициите с общинско значение в Община Пордим и издаване на сертификати клас В.

Кметът Детелин Василев внася три предложения за кандидатстване на Община Пордим по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: