Интермес

Кнежа и още шест общини подписаха договор за 13.5 млн. лева

05.04.2018 16:22

Днес в Министерството на околната среда и водите кметът на Кнежа Илийчо Лачовски подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ за проект: „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионална система за управление на отпадъците в Регион Оряхово по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” Общата стойност на проектното предложение е 13 498 945.68 лв с ДДС. Общините, участващи в проекта са Борован, Бяла Слатина, Кнежа, Оряхово, Козлодуй, Мизия и Хайредин.
Основните цели са намаляване депонираните отпадъци и рециклиране и оползотворяване на специфични отпадъчни потоци.
Предвиждат осигуряване на инвестиции за изграждане на допълнителна инфраструктура за третиране на отпадъците, както следва:
-Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци с цел тяхното оползотворяване с капацитет 15 300 т.;
-Изграждане на 2 броя инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци.
Въвеждането на инсталациите, обект на проектното предложение, в експлоатация ще спомогне за постигане на следните цели:
-До 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 % от общото количество на същите отпадъци, образувани в РБ през 1995 г., в съответствие и с изискванията на европейската директива за депата за отпадъци;
-Рециклиране на поне 50% от битовите отпадъци и създаване на условия за опазване и подобряване на околната среда в общините по проекта.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: