Постоянните комисии към Общински съвет – Плевен заседават днес и утре

26.03.2018 11:29

Постоянните комисии към Общински съвет – Плевен заседават през март на 26-ти и 27-ти /понеделник и вторник/. Всички проекти за дневен ред, предложения и преписки, които ще стоят на вниманието на съветниците, са публикувани на страницата на Общинския съвет https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“ – „Заседания на постоянни комисии“ https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-mart-2018-g. И десетте комисии обсъждат този месец проект за нова Наредба №11 за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен.

26 МАРТ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова заседава от 13,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен по дневен ред от 9 точки. Пред комисията ще бъде представен доклад от Временната комисия, извършила проверка на ползваните сгради – общинска собственост, от читалища в общината. Съветниците ще се информират и за уведомление от НЧ ”Цветан Спасов – 1959” във връзка с предсрочно прекратяване на договор за безвъзмездно право на ползване върху имот. Ще бъде представена и подписка на граждани за възстановяване статута на къща музей ”Ангел Спасов”, както и писмо от председателя на НЧ ”Съгласие – 1869” във връзка с доклада на Временната комисия, извършила проверката в читалища. Комисията ще се запознае и с писмо от председателя на Общинския съвет в Шумен относно декларация за автомагистрала „Хемус“.

ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов ще заседава от 13,30 ч. в стая 70 по 19 точки. Съветниците ще разгледат Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен (2014-2020 г.) през 2017 г., ще се запознаят и с предложение за предварително съгласие за увеличение на капитала на „Тибор” ЕАД. За обсъждане влиза и предложение за вътрешни компенсирани промени между обектите от поименния списък за капиталови разходи от Община Плевен за 2018 г. Част от дневния ред са и четири предложения за предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими нежилищни имоти – публична общинска собственост, на четири професионални гимназии в Плевен: ПГ по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор”, ПГ по мениджмънт и хранителни технологии, ПГ по лозарство и винарство „Ал. Стамболийски” и ПГ „Захарий Зограф”.

ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов се събира в 14,30 ч. в стая 70. Дневният ред е в 11 точки – обсъждане на Общинския годишен план за младежта за 2018 г., Предложение за приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на община Плевен /2014-2020 г./ през 2017 г., Годишен доклад от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2017 г., Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в община Плевен през 2017 г., Програма за развитие на туризма в общината за 2018 г. и др.

ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала по 16 точки. За обсъждане влиза предложение за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища на Общински съвет – Плевен и Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен. Ще бъдат разгледани и критерии за отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на гробищните паркове в Плевен и на подходите към тях. Част от дневния ред са още: предложение за предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2018-2019 г.; предложение за изменение и допълнение на решение за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и др.

ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 12 точки. Този месец Комисията ще разгледа предложение за даване на съгласие „Инжстрой“ ЕООД да сключи договор за инвестиционен кредит във връзка с изпълнение на проект за повишаване на енергийната ефективност, предложение за одобряване на бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет за средствата от ЕС за същия период. Съветниците ще обсъдят и предложения за отдаване под наем на част от имоти – публична общинска собственост, молба от състезател на СКЛА „Спартак“ за финансово подпомагане и др.

ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев се събира от 17,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 10 точки, като част от точките в комисията се припокриват с тези на колегите им от ПК „Бюджет и финансова политика“. В Стопанската комисия ще бъде разгледано и предложение за приемане на критерии за отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на гробищните паркове в Плевен и на подходите към тях, както и уведомление за съществуващ проблем между превозвачите на територията на община Плевен и ОП ”Център за градска мобилност”.

27 МАРТ /ВТОРНИК/

ПК „Обществен ред и сигурност” с председател Владислав Монов заседава от 14,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен по 7 точки. Комисията ще обсъжда вътрешни компенсирани промени между обектите от поименния списък за капиталови разходи от Общината за тази година, Годишен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2017 г., писмо от председателя на ОБС – Шумен относно декларация в защита на автомагистрала „Хемус”. Ще бъде представена и информация за обществения ред от Първо РУ – Плевен за миналата година.

ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 15,30 ч. в Заседателната зала по 9 точки. Пред комисията ще бъде представен Отчет за изпълнение Плана за развитие на социалните услуги в общината през 2017 г. и предложение за приемане на План за развитие на социалните услуги през 2019 г. Ще бъде обсъдено и предложение за преименуване на социалните услуги Дневен център за възрастни с увреждания и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала по 15 точки. Сред тях са докладът от Временната комисия за проверката на ползваните сгради – общинска собственост, от читалища; Уведомление от НЧ „Цветан Спасов – 1959” за предсрочно прекратяване на договор за ползване на имот; поредица от предложения за отдаване под наем на част от имоти – публична общинска собственост.

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала. Комисията ще обсъжда 9 точки – доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на община Плевен (2014-2020 г.) през 2017 г., вътрешни компенсирани промени между обектите от поименния списък за капиталови разходи от Община Плевен за 2018 г., предложение за поставяне на паметник на Девета плевенска дивизия; подписка на граждани за възстановяване статута на къща музей ”Ангел Спасов”; отчет от директора на ДКТ ”Иван Радоев” и др.

Заседанието на Общински съвет – Плевен е на 29 март /четвъртък/ от 09,00 часа в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 38 точки, две от тях са питания от съветници.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: