Община Червен бряг обяви конкурс за продажба на хижата край Реселец

17.03.2018 13:21

Община Червен обявява продажба чрез публично оповестен конкурс на общински недвижим имот частна общинска собственост, представляващ масивна двуетажна сграда – хижа „Момина сълза”, находяща се в поземлен имот № 344001 по КВС на с. Реселец, м. Калето, със ЗП 544,00 кв. м. отреден за туристическа база – хижа, съгласно АОС № 2242/02.02.2018 год.

Дата на провеждане на конкурса – 18.04.2018 г. от 10.00 часа в стая 406 на Общината.

Цена на конкурсните документи – 50.00 /петдесет/лева без ДДС, които се получават в стая 404 на Общинска администрация, внесени в касата на Общината до 16.00 часа на 13.04.2018 г. /при повторен конкурс до 16.00 часа на 07.05.2018 г./

Начална конкурсна продажна цена – не по-ниска от 25 600 /двадесет и пет хиляди и шестстотин/ лева без ДДС.

Депозит за участие – 2560,00 /две хиляди петстотин и шестдесет/ лева, внесен в касата на Община Червен бряг с касов ордер или по сметка BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД – офис Червен бряг, до 16.00 часа на 13.04.2018 г. /при повторен конкурс до 16.00 часа на 07.05.2018 г./

Срок за подаване на заявления за участие – до 15.00 часа на 17.04.2018 г. в ЦУИГ на Общината, при повторен конкурс – до 15.00 часа на 09.05.2018 г./

При липса на кандидати, повторен конкурс ще се проведе на 10.05.2018 г. от 10.00 часа при същите условия, след закупуване на нова конкурсна документация за участие в публично оповестен конкурс.

Телефон за контакти: 0659/9-31-80; 0659/9-34-65

#тагове:

НАЙ-НОВИ: