Намаляват наетите по трудово или служебно правоотношение в област Плевен

09.03.2018 17:43

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2017 г. намаляват с 1.1% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 57.5 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности:, „Строителство” –  с 13.1%,  „Селско, горско и рибно стопанство” – с 6.0%, „Операции с недвижими имоти” и „Административни и спомагателни дейности“ – с по 4.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Финансови и застрахователни дейности” – с 4.9, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 3.2%, „Образование” – с 1.4% и „Добивна промишленост“ –  с  1.1%. За това информират от Териториално статистическо бюро – Северозапад.

В структурата на наетите лица по икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2017 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите: „Преработваща промишленост” – 29.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети ” –  16.4%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” –  10.2%  и „Образование” – 10.0%.

В края на декември 2017 г. наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен са с 4.4% или с 2.6 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“  – с 0.8 хил., „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 0.7 хил., „Преработваща промишленост” – с 0.5 хил. и „Строителство” – с 0.4 хиляди. Най-голямо увеличение на  наетите лица в края на декември 2017 г. спрямо края на декември 2016 г. има в  икономическа дейност „Селско, горско и рибно стопанство”– с 0.2 хил., „Доставяне  на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”  и „Държавно управление“– с по 0.1 хиляди.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: