Стартира вторият цикъл на Дейност 2 по проекта на МУ – Плевен за обучение на млади учени, специализанти и докторанти

01.03.2018 14:40

Екипът на проект „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ кани всички специализанти от хирургическите специалности на Факултет „Медицина“ да се присъединят към целевата група за включване във втория цикъл на Дейност 2. За повече информация и записване в срок до 12 март 2018 г. – Център „Научноизследователска дейност“, тел. 064 884 294, и 064 884 101.
Проектът № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е на обща стойност 695 631,34 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 21 месеца.
Целевата група на Дейност 2 „Персонализиран подход в предоперативната подготовка и оперативното лечение на пациенти чрез минимално инвазивна хирургия, базиран на образни реконструкции, 3D визуализация и виртуална симулация“ включва докторанти, специализанти и млади учени от хирургичните специалности. От края на м. март 2018 г. предстои провеждането на втори 6-месечен цикъл на Дейност 2, който включва шест обучителни модула:
1. Основи на образната диагностика (компютърна томография, ядреномагнитен резонанс, рентгенография и ултразвук)
2. Образен постпроцесинг – видове, приложения и ползи за клиничната практика
3. Виртуална симулация и 3D визуализиация
4. Виртуална дисекция и предоперативно планиране
5. Обучение за работата на виртуален симулатор за минимално инвазивна хирургия
6. Минимално инвазивна хирургия и работа в експериментална операционна зала
Целта на обучителните модули от Дейност 2 на проекта е младите учени да придобият практически умения и мотивация за устойчиво академично развитие чрез работа в реална среда с подходящо научно оборудване. Очакваният резултат е докторантите, младите лекари и специализантите да развият аналитични умения за научноизследователска работа, както и да се повиши тяхната готовност и адаптивност за професионална реализация.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: