Стартира цялостен ремонт на ДФСГ „Интелект“ – Плевен на стойност 1.4 млн. лв.

14.02.2018 14:13

Община Плевен организира встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“ на 15 февруари 2018 г. (четвъртък). Събитията са във връзка с изпълнение на проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ„Интелект“-град Плевен“ по договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0035-C01 от 13.12.2016г. , финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Ще присъстват Милен Яков – Заместник – кмет „Финанси и икономика” на Община Плевен ; Павлина Станчовска – Ръководител на проекта; Емил Райков – Директор на ДФСГ „Интелект“, както и останалите членове от екипа по проекта.
Участие ще вземат и представители на фирмите изпълнителки: „Артстрой“ ООД , отговорен за осъществяването на проектиране, авторски надзор и последващо извършване на ремонт (СМР и ЕСМ) и ДЗЗД „Консултанти Плевен 31“, упражняваща строителен надзор на обетка.
Инвестициите в настоящата образователна инфраструктура на ДФСГ „Интелект“ – Плевен” ще имат като непосредствен резултат подобряване на качеството на образователната среда и съответно повишаване на нейната атрактивност. Обновяването на материалната база ще доведе до цялостно подобряване на учебния процес и ще улесни въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на младите хора. Подобрените условия в учебното заведение, модерните класни стаи и кабинети ще се отразят благоприятно на мотивацията на учениците за по-добро и по-активно обучение, както и за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието, с оглед бъдещата им професионална реализацията на пазара на труда.
Интервенциите включват цялостно обновяване на образователната институциия (включително прилежащите дворни пространства).
Съответните проектните дейности предвиждат прилагане на енергоефективни мерки съгласно направено обследване за енергийна ефективност, издаден сертификат за енергийни характеристики на сградата на ДФСГ „Интелект“, както и на технически паспорт за същата след проведено обследване за установяване на техническите й характеристики, с цел постигне клас на енергопотребление „C“.
С изготвения инвестиционен проект се реализират СМР водещи до топлинно изолиране на пода и външните стени, подмяна на дограмата (външна) с PVC дограма с двоен стъклопакет – нискоемисионно външно стъкло; топлоизолация на покрива чрез полагане на топлинна изолация; повишаване ефективността на отоплението чрез подмяна на горивната система и подмяна на част от тръбната инсталация; ремонт и реконструкция на ВиК инсталации; боядисване; ремонт на подови настилки, подмяна на осветителните тела в класните стаи, зали, библиотека, зала за съвещания, физкултурния салон; доизграждане на системата за видеонаблюдение на класни стаи и кабинети, ключови точки от коридори, стълбища, фоайета, училищния двор и спортните площадки. Ще се осигури достъпна среда до и в сградата на образователната институция, ще се проведат мероприятия по вертикалната планировка на ДФСГ „Интелект“, целящи ремонт и възстановяване на оградите на дворното пространство в т.ч. тези на игрища.
Стойността на проекта възлиза на 1 399 992,00 лв., представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ, а общата му продължителност е 30 месеца.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: