Потребностите на бизнеса в Плевенско от работна ръка стават обект на регулярен анализ

13.02.2018 10:32

На заседание на комисията по заетост към Областния съвет за развитие, председателствана от заместник-областния управител Татяна Божинова, бе разгледан и приет Държавният план-прием за учебната 2018/2019 г. по чл.142, ал.3, т.1 и 5 от ЗПУО в Плевенска област. Обект на обсъждане бе и предстоящото провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта.
Потребностите на работодателите ще се анализират два пъти в годината – през февруари и през август. Информацията от анкетите ще се обобщава на областно ниво от експертен екип от представители на държавната и местна власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови и други организации. На база на обобщената информация ще се определят бъдещите приоритети в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта.

Анализът на търсенията на пазара и потребностите от работна ръка от страна на работодателите ще подпомогне правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на реципрочния отговор между търсенето и предлагането на работна ръка.
Проучването се провежда на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с Комисиите по заетостта към Областния съвет за развитие в 28-те области в страната.
От днес проучването е достъпно както на електронната страница на Областна администрация Плевен, така и на сайта на Агенцията по заетостта в рубриките „Проучване за потребностите от работа сила” и „На фокус”. Крайният срок за попълване на анкетата е до 28 февруари тази година.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: