Студентът на годината и Златен Хипократ д-р Мартин Караманлиев стана част от групата по проекта за развитие на млади учени в МУ – Плевен

17.01.2018 10:29

В края на 2017 г. Златният Хипократ на Медицински университет – Плевен д-р Мартин Караманлиев стана горд носител на националния приз Студент на годината в категория „Здравеопазване“. По този повод той получи награда от ректора проф. Славчо Томов за участие в лекционните и практически курсове по проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Пълният отличник на Випуск 2017 млади лекари д-р Караманлиев вече е специализант по Обща хирургия с научен ръководител доц. д-р Добромир Димитров с изявени интереси в сферата на минимално инвазивната, лапароскопската и роботизираната хирургия. Той ще се включи и в първия двудневен интерактивен семинар във Велико Търново на тема „Изготвяне на проектни предложения за финансиране на научноизследователска дейност, защита и управление на интелектуалната собственост при трансфер на знания и технологии“ по Дейност 3 „Провеждане на обучение за участие и подготовка на научноизследователски проекти, актуални предложения, трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост“.


В края на м. декември 2017 г., в поредица от лекции в зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационния ендоскопски център доц. д-р Добромир Димитров, зам.-декан на Факултет „Медицина“, и д-р Надя Станиславова представиха огромните възможности за приложение на 3D медицинската маса за предоперативно планиране в клиничната практика. Пред аудиторията от докторанти, специализанти и млади учени от хирургичните специалности те изнесоха лекции на следните теми: Виртуална симулация и насложена реалност в полза на минимално инвазивната хирургия; Виртуална дисекция – възможности на SECTRA; Случаи от клиничната практика, планирани на SECTRA. Лекционният курс е по Дейност 2 „Персонализиран подход в предоперативната подготовка и оперативното лечение на пациенти чрез минимално инвазивна хирургия, базиран на образни реконструкции, 3D визуализация и виртуална симулация“ и ще продължи с практически занятия в Телекомуникационния център – обучение за работа на виртуален симулатор за минимално инвазивна хирургия.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: