Интермес

Активна и ползотворна 2017 година отчитат от училището в Гиген

17.01.2018 16:35

Във връзка с реализирането на дейности по проект BG05M2OP001-3.002-0004 „Да сбъднем мечтите си!“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове през 2017 година учениците от СУ,,Асен Златаров“ взеха участие в редица мероприятия и инициативи.

На 16.06.2017 година участници в проекта от 5-7 клас посетиха Националния исторически музей, Природонаучния музей и Храм паметника „Александър Невски” в град София.

От 11 до 17 юни 2017 година и от 19 до 25 юни 2017 г. по една група ученици бяха на „зелено” училище в хотел „Света Екатерина” в с. Рибарица. От 2 до 8 юли 2017 година група ученици от 5-6 клас бяха на „зелено” училище в хотел „Панорама” гр. Априлци.

От 21 до 27 август 217 година ученици от 7-9 клас бяха на „синьо” училище в ММЦ „Росица” в КК „Св. Св. Константин и Елена”. В базата бяха настанени деца от чужбина, което допринесе за разширяване контактите на учениците, за създаване на нови приятелства с техни връстници от други страни.

За участниците в „зелено” и „синьо” училища фирмите изпълнители бяха осигурили подходяща културна програма, включваща посещение на исторически и природни обекти. През деня участниците имаха занимания с аниматори. Проведоха се много спортни състезания, вечери на талантите и други занимания, способстващи за формиране на толерантно отношение между различните етнически групи

Учениците за пръв път участваха в такава форма за осмисляне на свободното им време през лятото.

На 7 октомври 2017 година се проведе екскурзия до град Велико Търново за ученици от 5-7 клас.

Всеки месец съгласно предварително изготвен график се провеждаха занятия с групите по интереси, постигната средна посещаемост на занятията – 93 %, създадени бяха условия за развиване на творческите способности на учениците, поставено бе начало за разширяване на екипната работа в групите.

През месец април 2017 година в базата на Средно училище „Асен Златаров” с. Гиген беше проведена еднодневна дискусия с всички родители по темата „Нарушена комуникация и рисково поведение. Ефективна комуникация”. Целите на дискусията бяха: родителите да получат реалистична представа за възрастовите психични и поведенчески особености на децата; да се изяснят стиловете на родителство и начините за ефективна комуникация д децата. Всички участници получиха комплект учебни помагала и материали. В края на дискусията родителите попълниха анкетна карта за оценка качеството на проведената дискусия и нивото на удовлетвореността си от участието в нея. Всички участници определиха обучението като полезно, интересно и практически приложимо. Отбелязаха самокритично слабостите си в общуването с децата – отделят им малко време, не ги изслушват, не проявяват търпение, а понякога и разбиране. Родителите отбелязаха, че това са проблеми, върху които ще насочат усилията си, за да бъде комуникацията с децата по-ефективна. Изведоха се и предложения, които ще се имат предвид при актуализиране на общинския план за образователна интеграция: Предложенията бяха насочени към формите на сътрудничество на родителите с училището:

• Провеждане на дискусия „Опознай по-добре детето си”;

• Провеждане на поход до АР „Улпия Ескус”;

• Организиране на състезания с велосипеди;

• Оформяне и поддържане на цветна леха в парка на селото;

• Изнесени обучения на родителите по проблемите на взаимоотношенията родител-ученик-учител;

• Общи занимания на родители и ученици по интереси;

• Как да помогнем на децата да обслужват / подпомагат възрастни хора;

• Организиране на различни тематични състезания / викторини („най-добре украсена маса”; изработване на картички за Коледа/ 8 март и други поводи; спортни празници)

За родителите беше осигурен кетъринг.

На 13 и 14 май 2017 година в хотел „Мак” град Габрово беше проведено изнесено обучение на две групи родители по темите: „Ползите от образователната интеграция” с обучител Миглена Митева (за родители на ученици от първи до пети клас) и „”Превенция на преждевременното напускане на училище” с обучител Анелия Илиева (за родители на ученици от шести до девети клас). Обучението премина съгласно утвърдените от председателя на Сдружение „Знание” – Плевен учебни програми. Всички участници получиха разработени от обучителите учебни материали. Имаха възможност да участват активно в дискусиите, да изказват мнение, да споделят проблеми и да търсят решение за тяхното преодоляване. Обучението на родителите постигна заложените цели в двете учебни програми: за първа група: Придобиване на основни знания и умения за разбиране на ползите и приемане на образованието и образователната интеграция като „панацея за неравенството в образователните възможности“;изтъкване на преден план ролята на семейството за децата в образователния процес; Позитивна промяна в нагласите на родителите на ученици от етническите малцинства към образователната дейност в училище; за втора група: Развиване на отношения на партньорство и сътрудничество с училището и осигуряване на позитивен образователен климат; разбиране на последиците от преждевременното напускане на училище; активно участие на родителите в живота на детето и училищния живот.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: