Плевен е на 16-то място в страната по размер на средната годишна брутна работна заплата

16.01.2018 11:04

Средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Плевен за 2016 г. е 58 758 души, което е близо 2.6% от общия брой на наетите в страната. Това показват обобщените данни на Териториално статистическо бюро „Северозапад”.

В сравнение с 2015 г. броят на наетите намалява със 842 души или с 1.4%. Увеличение се наблюдава в осем от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Професионални дейности и научни изследвания“ (12.2%), „Транспорт, складиране и пощи“ (6.7%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” (6.6%). Намаление на наетите лица е регистрирано в единадесет икономически дейности – най-значимо в „Добивна промишленост” (11.7%).

Делът на наетите лица по сектори, от общия брой на наетите е, както следва: „Преработваща промишленост“ – 28.2%; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.1%; „Образование“ – 9.8%; „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 9.5%; „Селско, горско и рибно стопанство“ – 6.9% и други.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение през 2016 г., областта заема 11-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 723.3 хил., а най-малък в област Видин – 16.5 хиляди.

В сравнение с останалите области от Северозападния район през 2016 г.област Плевен е на 1 -ро място по наети лица, следвана от област Враца – 36.1 хиляди.

В област Плевен средната брутна годишна работна заплата за 2016 г. е 8 630 лв., при 11 379 лв. средно за страната.

По размер на средната работна заплата за 2016 г. област Плевен заема 16 място сред 28-те области в страната. С най-високо средно възнаграждение е област София (столица) – 15 658 лв., а с най-ниско е област Видин – 7 522 лева.

През 2016 г. средната годишна брутна работна заплата в област Плевен се увеличава спрямо 2015 г. с 9.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Професионални дейности и научни изследвания” (15.8%) и „Преработваща промишленост” (14.5%).

В областта, средната годишна работна заплата през 2016 г. в обществения сектор нараства със 7.1% спрямо 2015 г., а в частния сектор – с 10.5%.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: