Такса „смет” за 2018-та на община Пордим влиза на сесията този четвъртък

19.12.2017 15:48

За последна за тази година сесия се събира на 21 декември, четвъртък, Общинският съвет на Пордим. Заседанието ще започне от 17.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет.

Дневният ред включва 9 точки като последните две са питания и молби.

Местните старейшини ще обсъдят актуализация на плана за приходите и разходите за местни дейности на Община Пордим за 2017г. и ще трябва да дебатират около предложението за приемане на План – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2018г.

Ще бъде обсъдена актуализация на „Общински план за развитие на община Пордим за периода 2014-2020 година“ и две предложения за кандидатстване на община Пордим за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Общинският съвет ще трябва да избере представител на община Пордим в комисията за изработване на областна здравна карта на област Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: