Без промяна остава за плевенчани такса „смет” през 2018-та

18.12.2017 14:15

Такса „смет” за плевенчани остава без промяна за 2018 г. Това става ясно от предложение, което влиза за дебат на заседанието на Общински съвет – Плевен, насрочено за 28 декември. Част от него е и приемане на план-сметка за приходите от такса „битови отпадъци” и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на  битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2018 г.

Прогнозната стойност за следващата година за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване е 3 600 000 лв. Още 3 млн. лв. ще са необходими почистване по райони в града – почистването на улиците, паркове, детски площадки, двукратно миене на улиците, нерегламентирани сметища и т.н. Отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците – 105 200 лв., както и отчисления по чл. 64 по същия закон в размер на 1 800 000 лв.

Други 2 016 000 лв. ще бъдат използвани за третиране на отпадъци в Регионалната система.

Сравнено с настоящата година се планира повишаване на разходите по всяка една от изброените дейности. Изчисленията на администрацията показват, че очакваните приходи са в размер на 6 500 000 лв., а разходите – 11 121 200 лв. И се посочва, че разликата от 4 621 200 лв. е за сметка на други местни приходи.

Въпреки това в проекта на решение се посочва, че такса „смет” за следващата година се определя в размерите, приети с Решение на ОбС-Плевен от 21 декември 2015 г., т.е. не се очаква промяна за гражданите и фирмите. За жителите на Плевен такса „смет” е 1,494 на хиляда от данъчната оценка на имота, а за фирмите – 1,814 на хиляда.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: