Интермес

По-висок от средния за страната е коефициентът на криминална активност в Плевен

11.12.2017 16:30

През 2016 г. в област Плевен са приключили делата за 1 332 извършени престъпления, сочат данните на ТСБ – Плевен. Делата за 631 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 574 – с условно осъждане, за 16 – с оправдаване, за 3 – с прекратяване, и за 108 – с освобождаване от наказание.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 205 извършени престъпления, което е по-малко с 1.0% в сравнение с 2015 година.
Броят на обвиняемите лица в областта през 2016 г. е 1 359, от които:
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 650 лица (47.8% от общия брой на обвиняемите);
• условно осъдени са 585 лица, или 43.1% от общия брой на обвиняемите;
• освободени от наказателна отговорност са 110 лица, или 8.1% от общия брой на обвиняемите;
• оправдателна присъда са получили 11 обвиняеми лица (0.8%);
• на 3 лица (0.2%) делата са прекратени.

През 2016 г. броят на осъдените лица с влезли в сила присъди в област Плевен е 1 235. В сравнение с 2015 г. се наблюдава намаление с 2.3%.
Осъдените непълнолетни лица на възраст 14 – 17 години са 101 и съставляват 8.2% от всички осъдени. Спрямо 2015 г. има увеличение с 0.9%. През 2016 година коефициентът на криминална активност 1 за област Плевен е 571 на 100 хил. души при 575 през 2015 година.
Сравнението със средното равнище на показателя за страната показва, че и при мъжете и при жените коефициентът за областта е по-висок от средния за страната. Общият коефициент на криминална активност за страната е 457 на 100 хил. души от средногодишното наказателноотговорно население, като при мъжете достига 865 на 100 хил. души (при 1 026 за област Плевен), а при жените е 79 (при 127 за областта). В сравнение с 2015 г. равнището на показателя за страната нараства и при двата пола, докато за област Плевен коефициентът при мъжете намалява,а при жените нараства.

Броят на осъдените мъже през 2016 г. е 1 073 или 86.9% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са осъдените мъже във възрастовата група 18-24 години – 239 лица, или 22.3%. Осъдените жени са 162, като с най-висок брой и относителен дял са осъдените жени във възрастовата група 30-39 години (42 лица), или 25.9% от общия брой на осъдените жени и във възрастовата група 25 – 29 години (28 лица), или 17.3% .

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2016 г. те са 851, или 68.9% от общия брой на осъдените лица. Най- висок е относителния дял на лишените от свобода за срок до 6 месеца (65.0%) и от 6 месеца до 1 година – 23.6% от всички осъдени на лишаване от свобода. Наказанието „пробация“ е наложено на 260 лица (21.1% от всички осъдени), „глоба“ – на 81 лица (6.6%), а “обществено порицание“ – на 43 лица.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: