Отмениха решението за третиране на битови отпадъци от община Кнежа в Регионалното депо на Плевен

30.11.2017 16:11

Общинският съвет на Плевен гласува отмяна на Решение №761, прието на редовно заседание на 26 октомври тази година. С посоченото решение местният парламент даде съгласие за приемане и третиране на битови отпадъци от Община Кнежа в Регионална система за управление на отпадъците – Плевен, в срок до 31 декември 2018 г., считано от 1 декември 2017 г. по цените на договор с оператора ДЗЗД „Регионално депо – Плевен 2015“. С писмо от 1 ноември тази година обаче е получено становище от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, като в резюме отговорът на ръководителя й Цонка Дрянкова е, че не е допустимо общините от регион Плевен да приемат за третиране битови и зелени отпадъци от други общини, освен определените с проектното предложение за предоставената безвъзмездна финансова помощ, в петгодишен период, след приключване на проекта.
В допълнение към горното, от Министерството на околната среда и водите са уведомили Община Оряхово, че се допуска увеличаване капацитета на клетката за отпадъци и отпада необходимостта от актуализация на Комплексното разрешително и търсене на алтернативи за депониране на отпадъци в други региони. Третирането на отпадъците от община Кнежа в друга Регионална система би компрометирало подаденото проектно предложение на общините от регион Оряхово за изграждане на инсталация за предварително третиране на отпадъци и инсталации за компостиране, бе пояснено при обсъждане на предложението.
Във връзка с посочените факти, Общински съвет – Плевен гласува за отмяна на решението си от октомври. Отмяната подкрепиха 34 от общинските съветници, 2 бяха „против“, 4 – „въздържал се“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: