Най-голямо е увеличението на наетите в Плевенско в секторите търговия и ремонт на автомобили

21.11.2017 16:54

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на септември 2017 г. се увеличават с 0.1% спрямо края на юни 2017 г., като достигат 58.2 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности:, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – 3.3%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 3.0%, „Селско, горско и рибно стопанство” – с 2.7% и „Финансови и застрахователни дейности ” – с 2.0%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 12.7% , „Други дейности” – с 10.6%, „Култура, спорт и развлечения” – с 8.9% и „Операции с недвижими имоти“ – с 6.0%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности през третото тримесечие на 2017 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите: „Преработваща промишленост” – 28.7%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 10.2% и „Образование” – 9.7%.
В края на септември 2017 г. наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен са с 4.5% или с 2.7 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Селско, горско и рибно стопанство” и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с по 0.7 хил., „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети ” – с 0.6 хил. и „Преработваща промишленост” – с 0.4 хиляди. Най-голямо увеличение на наетите лица в края на септември 2017 г. спрямо края на септември 2016 г. има в икономическа дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 0.2 хил., „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” и „Държавно управление“– с по 0.1 хиляди.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: