Интермес

Трансграничен проект дава шанс на търсещите работа в регионите край Дунава

15.11.2017 10:01

Създаване на интегрирана трансгранична зона по отношение на заетостта и мобилността на работната сила, както и подпомагане на същата за намиране на работни места от двете страни на река Дунав е основната цел, която си поставят партньорите по проект „Подобряване на мобилността на работещи и безработни”. Проектът се осъществява по Проектна ос 4 от програма ИНТЕРРЕГ V- A Румъния – България 2014-2020, и е насочен към работещи и безработни лица в трудоспособна възраст и търсещи работа, участници по проекти и други икономически и социални партньори.
По време на дейностите, които ще се осъществяват, ще бъде направен преглед на пазара на труда с цел идентификация на онези отрасли, които най-добре активизират мобилността на работещите, както и най-атрактивните професии от двете страни на границата.
Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V- A Румъния –България 2014-2020. Водещ партньор в дейностите е Търговско-промишлена палата – Добрич. Тя ще работи съвместно с Европейския институт по културен туризъм „ЕВРИКА”, Добрич и с Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие в Констанца, Румъния. Дейностите ще се реализират на територията на трансграничния район България – Румъния и обхващат 7 региона в Румъния и 8 области в България.
В рамките на проекта ще бъде създадена двуезична онлайн платформа, която ще дава информация за кариерното развитие, инструмент за самооценка, знания, умения и способности. Проектът е с продължителност две години, до май 2019 година.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: