Проверки за нерегламентиран добив на инертни материали в землището на село Рибен, след питане на народния представител Стефан Бурджев

06.11.2017 9:02

Сигнал за нерегламентиран добив на инертни материали в землището на село Рибен, бе поводът за поредното питане на народния представител от 15 МИР Плевен по време на парламентарния контрол на 3-ти ноември.


Поземленият имот с кадастрален номер 045001 в землището на село Рибен община Долна Митрополия попада в границите на включената в европейската екологична мрежа Натура 2000, защитена зона БГ 0000181, рек Вит. Според местните жители, повече от 5 години в този поземлен имот се извършва нерегламентирано добив на инертни материали, като за тях случващото се е вандализъм и екологично варварство, коментира в експозето си депутатът Стефан Бурджев. И още: „Организирано се добиват хиляди куб. метри инертни материали, голяма част от които, според същото население, са депонирани за изграждането на водния цикъл в градовете Долна Митрополия и Тръстеник, който в момента върви в ход. Община Долна Митрополия нееднократно е извършвала проверки. Те обаче остават само с констатации, без предприемането на съответните до момента мерки. До сега няма реакция и от компетентните органи на Министерството на околната среда и водите.
Какви мерки ще предприемете, след като се запознахте с въпроса, за преустановяване на тези и предотвратяване на последващи нерегламентирани действия и ще бъде ли потърсена отговорност от принципала – община Долна Митрополия за нарушаване на екологичното законодателство? Това попита Стефан Бурджев министъра на околната среда и водите Нено Димов.
Поземленият имот 045001 от общинския поземлен фонд на община Долна Митрополия е публична общинска собственост и попада в границите на Натура 2000 – река Вит, определено за опазване на приоритетни местообитания и диват флора и фауна от Закона за билогичното разнообразие. Защитената зона няма издадена заповед за обявяване, информира министър Димов. В отговор на поставените въпроси той заяви, че на 19 октомври тази година от експерти на РИОСВ Плевен е извършена обстойна проверка на място и по документи. Проверката на място е установила, че теренът е зает с изкопи с различна дълбочина, запълнени с вода и обрасли с водолюбива растителност. „Една вероятна причина може да е извършването на нерегламентиран добив на инертни материали в минали периоди. Към момента на проверката не се извършват добиви. МОСВ и съответно РИОС Плевен нямат постъпили сигнали за незаконен добив на инертни материали на имота. На този имот в землището на село Рибен не са постъпвали и инвестиционни предложения за добив на подземни богатства, съответно няма проведени процедури по реда на глава 6 от Закона за опазване на околната среда и по Закона за биологичното разнообразие. Съгласно изискванията на Закона за подземните богатства, след цялостния контрол по извършване на търсене и добив на подземни богатства, включително без издавано разрешение или предоставена концесия, се осъществява от министъра на енергетиката и кмета на съответната община. Администативно-наказателните мерки пи нерегламентиран добив се предприемат от министъра на енергетиката или от упълномощено от него длъжностно лице. В тази връзка, с писма от 19 октомври тази година, съставените констативни протоколи от РИОСВ Плевен са изпратени до кмета на община Долна Митрополия, до министъра на енергетиката и до Окръжна покуратура Плевен за предприемане на следващи действия по конпетентност, заяви министър Нено Димов.
Виждам, че има активна реакция след зададения то мен въпрос, и се надявам, след като са предприети съответните действия, такива случаи на безчинства и на грабене на природни блага да престанат. Те не кореспондират с европейското законодателство и слагат черни петна на имиджа на станата ни, с оглед на нашето бъдещо председателство на Съвета на Европа. Надявам се, след приключване на продължаващите проверки, да следите как се е развил случая, защото гражданите на Долна Митрополия, в това число и аз като народен предтавител от региона, се надяваме такива безчинства да бъдат своевременно прекратявани и нарушителите да бъдат наказани, за да се покаже, че има ред и върховенството е на Закона. Това коментира още народният представител от 15 МИР Плевен Стефан Бурджев.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: