Ученици от Професионалната гимназия по мениджмънт и хранителни технологии в Плевен заминават на практика в Португалия

26.10.2017 16:23

Мобилностите в страни от Европейския съюз помагат на учениците и учителите да създадат благоприятна среда за професионална реализация и кариерно развитие чрез стажове в национални и международни компании.


Проектът „Практиката в реална работна среда – възможност за формиране на собствен бизнес“ е в синхрон с основната мисия на Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии (ПГМХТ) – гр. Плевен, за подготовка на конкурентоспособни и креативно мислещи млади хора, с гарантирана реализация в динамичната социално-икономическа среда.

Участници в проекта са общо 20 ученици от 9, 10, 11 и 12 клас от специалностите Администратор в хотелиерството, Ресторантъор, Техник-технолог в ХВП – професия Производство и преработка на мляко и млечни продукти и Производство на месо, месни продукти и риба, както и двама преподаватели по общообразователна и професионална подготовка.

Партньор по проекта е Брага Моб Португалия. Брага Моб осигурява услуги, изработени за да покрият специфичните нужди на опитните администратори и експертите, и по специално тези, които са включени в областите на този проект.


Целта на проекта е приложение на придобитите от учениците знания, навици и умения по обща и отраслова професионална подготовка в условията на реална мултикултурна работна среда, с цел повишаване възможностите им за успешна бъдеща професионална реализация на Европейския пазар на труда.

Специфични /конкретни/ цели на проекта:

• Осигуряване на реална работна среда, която ще повиши нивото на професионални компетенции и ще създаде мотивация за работа.
• Формиране на предприемачески, социални умения и умения за работа в екип.
• Формиране на професионален интерес.
• Повишаване на пригодността на учениците към пазара на труда.
• Усъвършенстване на личните езикови компетенции чрез общуване в чуждоезикова среда.
• Повишаване на знанията за културата, бита и традициите на Португалия.
• Създаване на основа за дългосрочно сътрудничество между бизнеса и училището.

За тази цел в Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии бе проведена подготовка по английски език, който ще бъде работен по време на практиката. Учениците изучаваха специализирана терминология, свързана с работата в заведения за хранене, кухненско обзавеждане, различни дейности в кухнята, работа на рецепция, производството на мляко и месо, подпомогнати от г-жа Людмила Иванова.

По време на предварителната подготовка се осъществи връзка между теоретичните знания и практическите умения на учениците. Отговорността за тази дейност бе делегирана на г-жа Миленка Чорбова, учител по Ресторантьорство и Туризъм. Беше проведена и културна подготовка, която запозна възпитаниците на ПГМХТ с историята и културата на Португалия и основните забележителности на град Брага.

Този проект се финансира по линия на програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1: ”Образователна мобилност на граждани”, Договор № 2017-1-BG 01-KA102-035889

#тагове:

НАЙ-НОВИ: