В АС – Плевен е образувано дело по жалбата на кмета срещу решението на ОбС за преместваемите съоръжения

17.10.2017 15:49

В Административен съд – Плевен е образувано АД № 866/2017 г. по описа на съда, по подадена жалба от Кмета на Община Плевен срещу Решение № 706/25.09.2017 г. на Общински съвет – Плевен.
С Решение № 706/25.09.2017 г. Общински съвет – Плевен е приел Наредба за изменение на Наредба №15 на Общински съвет – Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен.
С подадената жалба се иска от съда да се отмени като незаконосъобразно посоченото решение на Общински съвет – Плевен, предвид противоречието му с разпоредбата на чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), която регламентира реда за поставяне на преместваеми обекти. Жалбоподателят излага съображения, че в чл.56, ал.2 от ЗУТ са делегирани на Общинския съвет правомощия да установи с наредба единствено реда, по който се издава разрешението, но не и материалноправните основания за издаването му, а още по-малко да тълкува, като допълва закона и дефинира обекти извън обсега на чл.56, ал.1 от ЗУТ, като преместваеми.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: