На 3000 адреса в област Плевен са извършени проверки за незаписани в училище деца

20.09.2017 14:32

В изпълнение на Решение № 373 от 05.07.2017 г. за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане на децата и учениците в задължителна училищна възраст в образователните институции на територията на област Плевен са създадени 61 екипа, за всяка община и за всяко населено място с училище. За това информират от Регионално управление на образованието – Плевен.

В екипите са включени представители от всички заинтересовани институции – представители от общински администрации, кметове и кметски наместници, обществени възпитатели към Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, служители от дирекции „Социално подпомагане“, представители на МВР, психолози, педагогически съветници, учители и служители от образователните институции. Председатели на екипите са експертите от РУО – Плевен. Координацията са осъществява от РУО и Областна администрация Плевен.

Обходени са около 3000 адреси, като до този момент данните показват голям процент на заминалите в чужбина ученици в задължителна училищна възраст. Това е потвърдено от кметовете на населени места, от роднини или от съседи. За около 10% от учениците за обхват е получената информация, че са записани в училище или детска градина. За тези, които има получен категоричен отказ на родителите и ученика да продължи обучението е активиран междуинституционалния механизъм за прилагане на съответните разписани мерки за всяка институция, по компетентност.

Към момента екипите в областта продължават да извършват своята работа по изпълнение на Механизма.

Разкрита е телефонна линия и електронна поща, във връзка с дейностите по обхват на децата и учениците, които са публикувани на електронната страница на РУО.

РУО – Плевен подава информация от посещенията на адрес за обхват в разработената за целта междуинституционална платформа, след което обобщава данните от обхождането на всички адреси на деца и ученици.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: