РЗОК-Плевен предоставя безплатно на здравноосигурените уникален код за достъп до персонализираната информационна система

29.08.2017 16:29

Районната здравноосигурителна каса гр.Плевен напомня на гражданите, че издава уникален код /УКД/ за достъп до персонализираната информационна система на НЗОК.

Право на достъп до персонализираната информационна система /ПИС/ на НЗОК чрез УКД имат задължително здравноосигурените лица по смисъла на Закона за здравно осигуряване, включително и в случаите, когато техните здравноосигурителни права са прекъснати.

Уникалният код се получава на хартиен носител в запечатан плик лично от заявителя. Издаването става незабавно и безплатно. Уникалният код за достъп е личен, поради което заявленията за неговото издаване могат да се подават само лично в РЗОК, след представяне на документ за самоличност. Приемат се заявления от пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

УКД е буквено-цифров код от 10 символа, с необходимите мерки за защита сигурността на информацията. УКД се издава за определено ЕГН, личен номер на чужденец /ЛНЧ/, или служебен номер от регистъра на НАП – за лица без ЕГН /ЛНЧ/.

С УКД всеки гражданин има достъп до Персонализираната информационна система на НЗОК и може да провери дали отразените в личното му досие дейности действително са извършени. Информацията за децата ще е достъпна за родителя, направил избора на личен лекар, чрез неговия код за достъп, докато те навършат 18 г. След навършване на 18-годишна възраст на децата, се предоставя личен УКД, като достъпът на родителите до техните данни в ПИС се прекратява. Ако констатират разминаване в данните, гражданите могат да подадат сигнал до районната или до Националната здравноосигурителна каса. Контролните органи на институцията ще извършат проверка, като информират и гражданина за резултатите от нея. Активното участие на пациентите ще подобри контрола на разходите за здравеопазване. При установени несъответствия между реално извъшените дейности и данните, въведени в електронното здравно досие, ще бъдат извършени корекции в полза на пациента.

Ползването на Уникалния код за достъп от пациентите е стъпка към въвеждане на електронно здравеопазване.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: