Сдружение „БАЛИЗ“ – Плевен с инициатива за издаване на Наръчник за работа с младежи с интелектуални затруднения

21.08.2017 14:16

Екипът на Сдружение „БАЛИЗ“ – Плевен с инициатива за издаване на Наръчник за работа с младежи с интелектуални затруднения. Той ще бъде издаден в рамките на нов проект, който организацията реализира, ще компилира теоретични постановки, разработени практически тренинги и споделени добри практики от специалисти, работещи с тази целева група.

За предстоящите дейности по стартиращия нов проект информира г-жа Габриела Аспарухова – представляващ Сдружение „БАЛИЗ“-Плевен.

„В предходни месеци подадохме проектно предложение  към Обществения борд на ТЕЛЪС Интернешънъл в България, финансиращ обществено значими каузи.

В края на месец юли тази година бяхме информирани за одобрението на концепцията, съответно и подписахме договор, с който се ангажирахме да изпълним заложените в предложението дейности.

Проектът не случайно е с името „ЗНАМ И МОГА“, така още в заглавието акцентираме на целта и предстоящата дейност. Предстои конкретните дейности да стартират от 01.септември 2017г. и продължат до м.юни 2018г.

Основната цел на проект „ЗНАМ И МОГА“ е положително повлияване на младежи с увреждания, ползващи социални услуги чрез осигуряване на иновативни и комплексни подходи при директната психо социална терапевтична дейност с тях, целяща придобиване и надграждане на знания и умения за пълноценен обществен живот.

Продукт на настоящата инициатива ще бъде издадения Наръчник „ЗНАМ И МОГА“ – социални умения за превенция от попадане в здравни и социални  рискове на младежи с интелектуални затруднения“, който ще съчетава в съдържанието си както теоритични постановки по проблематиката, така и разработени от екипа тренинги, които могат директно да се прилагат при работа с младежи със затруднения, например в социалните услуги, които посещават. Предвидили сме да поканим колеги от областта и страната, с които да  проведем дискусионен форум- да споделим добри практики и съвместно да търсим решения за трудностите, които срещаме в процеса на нашата работа.

Акцентираме на важна за социалното функциониране тематика, която ще се стремим да обхванем в 3 модула, залегнали в Наръчника–1 „ЗДРАВЕ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ“, 2 „СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ ОТ ПОПАДАНЕ В ЗДРАВНИ РИСКОВЕ“ и 3. „МОИТЕ ПРАВА“.

За да е ефективна дейността се предвижда да се и проведат разработените тренинги с младежи, ползващи социални услуги в Област Плевен, в рамките на проекта  ще бъдат ангажирани обучители, които да проведат практически  тези модули.Наръчника ще се разпространява безплатно и ще бъде предоставен за работа на колегите не само в града, а и в страната.

Разчитаме на съдействие от колегите, за да успеем наистина да обединим усилия и опит и постигнем ефективност от реализацията на проект „ЗНАМ И МОГА“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: