Общинският съвет с ново решение за „Център за градска мобилност”

28.07.2017 11:48

Общински съвет – Плевен прие ново решение за Общинско предприятие „Център за градска мобилност”. Точката бе повторно разгледана на редовната сесия на основание наложено вето от страна на кмета на Община Плевен и областният управител върху решението за закриване на общинското предприятие и учредяване на „Център за градска мобилност” ЕАД – Плевен, прието на извънредно заседание  на 13 юли тази година. След близо едночасов дебат на 27 юли Общинският съвет реши:

Закрива се Общинско предприятие „Център за градска мобилност”, гр. Плевен и се учредява „Център за градска мобилност” ЕАД.

Решението бе прието с гласовете на 22 от съветниците, 19 гласуваха против, нито един „въздържал се“, информира на редовната си пресконференция днес в Пресклуба на БТА Председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

„В началото на дебата по точката представих подробно мотивите, посочени от двете институции за наложеното вето – от Областна управа решението е върнато за ново обсъждане като незаконосъобразно, от страна на кмета – като незаконосъобразно и нецелесъобразно. Първият мотив, посочен и от Общината, и от Областта, е липсата на списък за поименно гласуване. Липсата на такъв списък е поради техническа грешка“, обясни Мартин Митев.

Новото решение за Центъра за градска мобилност на практика е прегласуване на решението от 13 юли с някои изменения в текста, изчистени са и юридически пропуски. Промените са следните:

От старото решение от 13 юли отпадат т.9 и т.10

Създава се нова т.2 със следния текст: В изпълнение на разпоредба 232 от Търговския закон за учредяване на „Център за градска мобилност” ЕАД – Плевен избира за председател на събранието Мартин Митев и протоколчик Аня Великова.

Допълва т.5, която придобива следният вид: Капиталът на дружеството е с номинал 50 000 лв., разпределени на 5 000 броя акции по 10 лв. на всяка една. Към датата на учредяването на „Център за градска мобилност” ЕАД – Плевен собственикът на акциите Община Плевен се задължава да внесе минималния капитал в размер на 12 500 лв.

Нова т.6: „Център за градска мобилност” ЕАД – Плевен се учредява за неопределен срок от време.

Нова т.11: Задължава кмета на Община Плевен на следваща редовна сесия да предостави документи за собственост и кадастрална схема на Автогара – Плевен, както и списък на дълготрайни материални активи от Общинско предприятие „Център за градска мобилност“, списък от ОП „Региони в растеж“ по „Интегриран градски транспорт“ за извършените и приети дейности“ по проекта.

В решението се посочва още, че се задължава изпълнителният директор на „Център за градска мобилност” ЕАД – Плевен да преназначи на работа всички работници и служители, работещи в ОП „Център за градска мобилност”, на основание чл.123, ал.1, т.7 от КТ съобразно одобрената структура, численост и длъжностно разписание на новото дружество, съответстваща на тази, приета с Решение №107/03.04.2012 г., изменен и допълнен с Решение №267/10.08.2012 г.

Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Иван Миндиликов” №7 /сградата на Автогара – Плевен/.

Решението на Общински съвет – Плевен подлежи на обжалване съгласно ЗМСМА.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: