Съветниците обсъждат промени в Наредбата за общинските детски градини в Плевен

26.07.2017 13:59

Част от дневния ред на сесията на Общински съвет – Плевен, която ще се състои утре,  са две предложения по общински наредби. Първото е за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на общината. И второто – за приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини в община Плевен.

В предложението за промени на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на общината е посочено, че съгласно разпоредбите на новия Закон за предучилищното и училищното образование се дава възможност организацията на предучилищното образование, освен в целодневна и полудневна форма, да бъде и почасово. Това, което се предлага, е създаване на нов раздел „Организация на предучилищното образование“ към общинската наредба, в който се посочва, че предучилищното образование в детските градини в общината може да се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация. Целодневната организация ще осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден в рамките на учебната година /от 15 септември до 14 септември включително на следващата календарна година/. Полудневната организация ще бъде за 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година. За почасовата организация е записано, че ще се провежда за 3 последователни астрономически часа на ден, като началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за деня ще се определят с Правилника за дейността на детската градина или училището. Самостоятелната организация пък ще се прилага съгласно разпоредбите на чл.18 от Наредба № 5/2016 г. за предучилищното образование. За ползване на детски градини при целодневна, полудневна или почасова организация, родителите / настойниците се предвижда да заплащат месечни такси, регламентирани в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен. За самостоятелната организация на предучилищно образование не се предвижда месечна такса, става ясно от предложените промени, по които предстои да се произнесе Общинският съвет.

В предложението за нова Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини в община Плевен /т.6/ се посочва, че допълнителните дейности ще бъдат за деца от 3 до 7 години. В Глава първа – „Организация на почасови дейности в детските градини“ на предложения нормативен документ е записано, че тези почасови дейности ще се осъществяват през учебната година в рамките на работната седмица във времето от 19.00 часа до 21.00 ч. при наличие на минимален брой от 10 деца, записани предварително и за които е заплатена съответната такса за услугата. Почасовата дейност като допълнителна услуга ще се заплаща извън регламентираната месечна такса за ползване на детска градина, определена в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен. Организацията на съботно-неделните дейности в детските градини е разписана в Раздел втори на предложения нормативен документ. Там се посочва, че в детските градини може да се организират съботно-неделни дейности срещу заплащане като допълнителна услуга по отглеждане на децата по желание на родителите / настойниците. Организацията на тази дейност ще се осъществява в разновъзрастова група при наличие на минимален брой от 10 деца, които са записани и за които е заплатена съответната такса за услугата. В една група могат да се запишат не повече от 23 деца. Ако децата са повече от 23, ще се сформира втора група. Услугата ще се предлага в рамките на 4 астрономически часа на ден от 8.30 ч. до 12.30 ч. без осигуряване на храна. Съботно-неделни услуги няма да се извършват, ако съвпадат с официалните празници в страната.

Заседанието на Общинския съвет ще започне в 9 часа в конферентната зала в сградата на РБ „Христо Смирненски”.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: