Интермес

Обявиха свободни работни места в здравни кабинети на детски градини в Плевен

25.07.2017 17:00

Община Плевен обявява процедура по подбор на кандидати за вакантни длъжности в здравни кабинети на детски градини и яслени групи в детски градини:

Подборът ще се осъществи на два етапа:

1. Подбор по документи

2. Интервю с допуснатите по документи кандидати.

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност „Медицинска сестра”.

2. Компютърна грамотност: Word, Excel, Internet.

Необходими документи:

1. Заявление за заемане на съответна вакантна длъжност. В заявлението да е посочен точен адрес, актуален e-mail на кандидата и телефон за връзка.

2. Диплом за исканата образователно-квалификационна степен;

3. Автобиография;

4. Други документи, доказващи допълнителна квалификация (ако има такива).

Кандидатите могат да кандидатстват за повече от една позиция, но с отделни заявления.

Документите се подават в запечатани пликове, върху които е изписано името на кандидата, както и че кандидатстват за вакантни длъжности в общинско детско здравеопазване.

Срок за подаване – до 17:00ч. на 25.08.2017г. в Центъра за административно обслужване на граждани, пл. „Възраждане” №4.

Документите ще се разгледат от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Плевен.

Допуснатите до интервю ще бъдат писмено уведомени за часа, датата и мястото на провеждане на интервюто (Община Плевен не носи отговорност за некоректо подадени адреси).

Недопуснатете кандидати също ще бъдат писмено уведомени .

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностните характеристики за обявените длъжности в Обединено счетоводство „Детски ясли” с адрес – ул. „Гурко”10, чрез предоставяне на същата срещу подпис на кандидата.

Комисията ще оценява професионалната подготовка, познаването на нормативни документи, касаещи детско здравеопазване, комуникативни умения и решаване на конфликтни ситуации.

За резултатите от проведения подбор ще се състави протокол, който ще бъде качен на сайта на Общината и изложен на информационното табло в Центъра за административно обслужване на граждани .

#тагове:

НАЙ-НОВИ: