151 обекта провериха експертите на РИОСВ – Плевен през юни

06.07.2017 9:08

Експертите от Регионалната инспекция по околната среда и води в Плевен през юни са извършили 156 проверки – 54 извънредни и 102 планови на 151 обекта. Дадени са 58 предписания.
Последващият контрол продължава да е засилен. Десет от проверките са за последващ контрол на предписания, дадени на основание на Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда. Установено е, че са почистени констатирани локални замърсявания с отпадъци на територията на общините Искър и Троян, на територията на община Гулянци не са констатирани замърсявания с отпадъци в речните корита и прилежащите им територии.
За констатираните административни нарушения през периода са съставени 7 акта. Издадени са 8 наказателни постановления и една заповед за възобновяване на текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух.
По издадени наказателни постановления са събрани 9600 лв. от две физически и шест юридически лица. Събраните суми от наложени санкции са в размер на 485,50 лв.
За периода в екоинспекцията са постъпили 17 сигнала и 1 жалба, по които са предприети съответните действия. След проверки е установено, че шест от сигналите са основателни, 6 – неоснователни, а четири са препратени по компетентност. По един предстои проверка.
В РИОСВ – Плевен са постъпили 105 уведомления за Горскостопански планове и програми за сечи в общински и частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори.
Издадени са четири решения за преценяване необходимостта от ОВОС, едно решение за преценяване необходимостта от ЕО, четири за прекратяване на процедури, едно решение за спиране на процедура по инвестиционно предложение и 31 по оценка на съвместимост.
Вследствие на завишения превантивен, текущ и последващ контрол, през отчетния период няма констатирани случаи на аварии, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: