Експертите от РИОСВ – Плевен са проверили 81 обекта през април

09.05.2017 10:59

Експертите от Регионалната инспекция по околната среда и води в Плевен през април са извършили 100 проверки на 81 обекта, 27 от проверките са извънредни. Дадени са 31 предписания и са съставени 11 акта за установени административни нарушения. Издадени са и три наказателни постановления. Издадено е едно наказателно постановление за налагане на текуща санкция за замърсяване на воден обект и една заповед за отмяна на текуща санкция за замърсяване на воден обект.
През април са събрани суми по издадени наказателни постановления в размер на 200 лв. и от НАП – 610 лв. Събраните от наложените санкции са 335 лв.
През периода в РИОСВ – Плевен са постъпили 8 сигнала и 1 жалба. За всичките са предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по компетентност. След проверка е установено, че един от сигналите е основателен, 4 неоснователни, 2 са препратени по компетентност, по един предстои проверка.

В изпълнение на Заповед на министъра на околната среда и водите, за осъществяване на контрол за наличие на нерегламентирани замърсявания в речните легла и прилежащите територии на реките, са извършени проверки на териториите на 18 общини. Констатирано е, че предписанията дадени от директора на РИОСВ – Плевен до кметовете на общини са изпълнени.

Извършени са 18 проверки във връзка с контрола по изпълнение задълженията на собствениците на пътища за поддържане чистотата на общинската и републиканската пътна мрежа. Дадени са 7 предписания на кметове на общини за почистване на замърсявания (локални сметища) в сервитута на пътната мрежа.

В РИОСВ – Плевен са постъпили 111 уведомления за Горскостопански план и програми за сечи в общински и частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори.

Издадени са едно решение по ОВОС, 8 за преценяване на необходимостта от ОВОС, 27 по оценка на съвместимост и шест по Закона за управление на отпадъците.

Вследствие на завишения превантивен, текущ и последващ контрол, през отчетния период няма констатирани случаи на аварии, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: