97 обекта са проверени от експертите на РИОСВ – Плевен през март

06.04.2017 11:09

Експертите от Регионалната инспекция по околната среда и води в Плевен през март са извършили 103 проверки на 97 обекта, от тях 26 извънредни проверки. Дадени са 16 предписания и са съставени два акта за установени административни нарушения. Издадени са шест наказателни постановления и една заповед за спиране на текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух. По издадени наказателни постановления са събрани 1000 лв, от НАП – 22 078.20 лв. и от наложени санкции – 578.45 лв.
За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили 6 сигнала и 3 жалби, по които са предприети съответните действия. След проверка е установено, че два от сигналите са основателни, а два са препратени по компетентност. По два предстои проверка.

Издадени са девет Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, две Решения за преценяване на необходимостта от ЕО и 37 Решения по оценка за съвместимост.

Извършена е класификация на 13 отпадъка на шест фирми-генератори. Проверени са 117 идентификационни документа за транспорт на опасни отпадъци. Заверени са 32 отчетни книги по отпадъците на 24 оператори.
Вследствие на завишения превантивен, текущ и последващ контрол, през отчетния период няма констатирани случаи на аварии, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: