„Инжстрой” ще купува съвременна инсталация за производство на асфалтови смеси

30.03.2017 16:01

Общинските съветници дадоха съгласие „Инжстрой” ЕООД да кандидатства по ОП „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия” за закупуване на съвременна инсталация за производство на асфалтови смеси. Предвид високата стойност на подобна инвестиция за обновяване на оборудването, дружеството се е ориентирало да кандидатства за финансиране по оперативни програми, финансирани със средства от ЕС. Към настоящия момент е отворена за участие ОП „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”, където максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ е 50% и 50% са собствено финансиране.
Дружеството притежава морално и физически остарял асфалтосмесител, произведен и монтиран през 1980 г. Смесителят има максимална производителност до 30 тона на час, като процесът изисква изцяло ръчно дозиране на влагателните материали. Тази ниска производителност, съчетана с многото аварии на остарялото оборудване, често води до просрочване на сроковете за изпълнение на СМР, като асфалтополагащите бригади в същото време бездействат, изчаквайки доставки на асфалт. Модернизация на инсталацията не е възможна. За да продължи да работи старият смесител, са необходими около 250 хил. лв. за монтиране на нова прахоулавяща инсталация, с която не се постига повишаване на производителността и надеждността на базата. Съвременните асфалтосмесители притежават напълно автоматизирано управление, измерване и дозиране на влаганите в производството материали, което гарантира качеството на произведената продукция. Сравнена със стария смесител, производителността на всеки от предлаганите на пазара в момента нови такива е минимум 4 пъти по-висока. Същевременно консумацията на ел. енергия и природен газ е в пъти по-ниска за единица произведена продукция. Закупуването на инсталация на съвременен асфалтосмесител ще намали себестойността на произвежданата продукция и ще сведе до минимум изпускането на вредни вещества в атмосферата, което от своя страна ще подобри конкурентоспособността на дружеството при участие в обявени обществени поръчки.
Крайният срок за кандидатстване по програмата е 19 май 2017 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: