Областният управител Марио Тодоров участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

13.03.2017 15:14

В Областна администрация – Ловеч се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. Заседанието беше открито и ръководено от г-жа Пенка Николова, Председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за периода 01.01-30.06.2017 г. и областен управител на област Ловеч.
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на работодателски организации и синдикати, както и представители на академичните среди. Беше представена актуална информация относно възможностите за кандидатстване по програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове през 2017 г. Представител на Института за пазарна икономика представи „Регионални профили 2016 г.“.
Пред членовете на РСР на СЗР беше представена информация относно изпълнението на инструмента за финансов инженеринг – Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските зони (JESSICA) за периода от подписване на допълнително споразумение за реинвестиране на средствата от страна на Регионалния фонд за градско развитие АД. Представени бяха законовите изисквания относно изготвяне на междинни оценки на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие.
На заседанието бяха актуализирани представителите на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в Комитетите за наблюдение на оперативните програми 2014-2020 г. Членовете на Съвета бяха запознати с актуална информация относно степента и перспективите за развитие на индустриалните зони в капитала на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД на територията на Северозападен район.
По време на заседанието се взе решение и Регионалният съвет за развитие на Северозападен район упълномощи Председателя да отправи мотивирано искане до Министерски съвет за осигуряване на средства в размер на 20 000 лв. по бюджетите на всяка една областна администрация за 2017 г., за възлагане на изготвянето на междинните оценки на Областните стратегии за развитие 2014 – 2020 г. в изпълнение разпоредбите на чл. 33 (1) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2016 г.) от Закона за регионалното развитие.
На заседанието на РСР на СЗР беше представена кратка информацията относно предстоящата процедура по разработване на Алманах на българските региони 2017 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: