49 обекта провери РИОСВ – Плевен от началото на годината

09.03.2017 11:21

61 проверки на 49 обекта, от тях 41 извънредни, извърши през януари и февруари РИОСВ – Плевен. Дадени са 18 предписания – 8 при планови проверки и 10 при извънредни, за привеждане в съответствие с нормативните изисквания на дейността на обектите. За констатирани административни нарушения през двата месеца са съставени 5 акта. Издадено е едно наказателно постановление, а в сила са влезли две. За налагане на текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух са издадени 2 наказателни постановления.

През отчетния период по издадени НП са събраните суми в размер на 1521 лв. и от наложените санкции – 3434,31 лв. Суми в размер на 9890,77 лв., събрани в предходен период, са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.
За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили 12 сигнала. По всички са предприети проверка на място, отговор, препращане по компетентност.
Извършени са 15 проверки в рамките на специализирана полицейска операция, свързана с комплексен подход при осъществяване на контрол от страна на различни институции на площадки за дейности с отпадъци от черни и цветни метали и излезли от употреба моторни превозни средства.

Извършен е анализ на състоянието на качеството на атмосферния въздух през 2016 г., въз основа на резултатите от проведените измервания в постоянните пунктове в Плевен, Ловеч и Никопол и индикативно 52-дневно измерване в гр. Левски с мобилна станция.

През януари и февруари в РИОСВ – Плевен са постъпили 124 уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори.

За периода са издадени едно Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), 14 Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 Решения за преценяване на необходимостта от ЕО, 57 Решения по оценка за съвместимост.

Издадени са едно разрешение и 3 регистрационни документа по Закона за управление на отпадъците.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: