Обявиха конкурс за директор на Регионалния военноисторически музей в Плевен

07.03.2017 10:49

Община Плевен обяви конкурс за заемане на длъжността директор на Регионалния военноисторически музей в Плевен. Изискванията за длъжността са: Образование – висше; образавателно-квалификационна степен „магистър”; Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата; Професионален опит – 5 години в съответното професионално направление; Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност; Да познава българското законодателство в областта на културата; Като предимство се счита: Присъдени научни степени; Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство; Участие в разработването и реализацията на програми и проекти; Чуждоезикова подготовка; Компютърна грамотност.

II. Начин на провеждане на конкурса:

Защита на концепция за дейността и развитието на РВИМ – Плевен за
период от 5 години, подробно разработена за първата от тях. Събеседване.

III. Документи за участие в конкурса:

Заявление за участие.
Документ за самоличност/копие/.
Документ за трудов стаж/копие/.
Професионална автобиография.
Документ за завършено образование /копие/
Свидетелство за съдимост.
Медицинско свидетелство.
5800 Плевен, пл. “Възраждане” 2,
тел.: +359 64 800 700, факс:+359 64 84 42 30
e-mail: [email protected]
web: www.pleven.bg
Други документи ако кандидата притежава такива – за научно звание или
научна степен, професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, чужди езици. Концепция за дейността и развитието на РВИМ за 5 годишен период, като подробно е разработена първата в 6 /шест/ екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.
Концепцията съдържа:
– Анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;
– Тенденции и възможности за развитието на музея като културен и
научен институт и мястото му в музейната мрежа;
– Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в
управлението, финансирането, структурата и организацията на
дейността на музея, пътищата за постигането им;
– Мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването,
опазването и представянето на музейните фондове, научно-
изследователската, образавателната и популяризаторската дейност на
музея;
– Етапи на реализация на концепцията.

IV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция

Документите се подават лично или чрез пълномощник в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане” №4 в едномесечен срок от датата на публикуването на
обявата. Копията от приложените документи да са заверени с „вярно с оригинала” и подпис на кандидата.
За справка тел. 064/881 227 – отдел „Човешки ресурси”
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения в ЦАОГ при Община Плевен /до зала „Катя Попова”/ и на сайта на Община Плевен. Със спечелилия конкурса кандидат ще бъде сключен договор за 5 /пет/ години. Конкурсната процедура ще се проведе от Комисията, назначена с Заповед на Кмета на Община Плевен, след изтичане на срока за приемане на документите.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: