Представят постигнатите резултати по проект „Букварче, бъди ми другарче”

01.03.2017 14:22

Община Плевен и фондация „Образователно сътрудничество” канят на пресконференция по Проект „Букварче, бъди ми другарче”, BG05M2OP001-3.001-0085-C02, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Тя ще се проведе на 2 март, четвъртък, от 11.00 часа в Заседателната зала на III етаж в сградата на Община Плевен.
Ще бъдат представени дейностите и постигнатите до момента резултати от проекта.
Проект „Букварче, бъди ми другарче”, BG05M2OP001-3.001-0085, е със срок на изпълнение 27.7.2016 – 27.9.2018 г. и се изпълнява в партньорство с фондация „Образователно сътрудничество” и Община Плевен. Общата стойност на проекта е 185 948,00 лв., от които средства от ЕСФ (85%) -158 055,80 лв. и национално съфинансиране (15%) – 27 892,20 лв.
Проектът ще приобщи към образователния процес 40 необхванати деца от малцинствени етнически групи на 3 – 4-годишна възраст и ще подготви за постъпване в училище 50 деца от малцинствени етнически групи на възраст от 5 до 6 години. На децата ще бъдат осигурени допълнителни занимания по български език и овладяване на важни социални и комуникативни умения, необходими преди постъпване в училище.
С цел промяна на обществените нагласи в посока по-голяма толерантност към децата от малцинствените етнически групи ще се провеждат съвместни извънкласни занимания на децата от малцинствата с деца от мнозинството.
Предвидени са дейности за промяна на нагласите у 90 родители на деца от целевата група в посока припознаването на образованието на децата им като ценност. Ще бъдат организирани мотивационни обучения за придобиване умения за пълноценно участие в образованието и възпитанието на децата им.
Проектът ще подкрепи политиката на Община Плевен за повишаване на обхвата на ромски деца в предучилищното образование и гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: