Област Плевен с утвърдена Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците

01.03.2017 13:37

Днес в Областна администрация – Плевен се проведе заседание на Областния съвет за развитие. В срещата, председателствана от Областния управител на област Плевен Марио Тодоров, взеха участие представители на Регионалното управление на образованието в Плевен, на единадесетте общини от област Плевен, на общинските съвети и браншовите работодателски организации на територията на областта.

Основната точка по дневния ред бе – Представяне и приемане на Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Плевен (2017-2020), което направи г-жа Албена Тотева, Началник на Регионалното управление на образованието. Стратегията е ориентирана към реализиране на политики и мерки, които осигуряват правото на достъп до качествено образование, удовлетворяване на образователните потребности и развитието на способностите на всяко дете и ученик. След единодушно гласуване стратегическият документ беше приет от Областния съвет за развитие и утвърден от Областния управител г-н Марио Тодоров.

Областният управител подчерта, че влезлият в сила от 01.08.2016 г. Закон за предучилищно и училищно образование урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование. В тази връзка, ангажимент на Областния управител е да организира разработването на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, която се изготвя на база на анализ на потребностите от подкрепа във всяка една община на територията на област Плевен.

Следващата стъпка, която предстои, е общинските администрации, на база на утвърдената вече Областната стратегия, да изготвят и представят за приемане от Общинските съвети стратегии за личностно развитие на децата и учениците. Общинските съвети, от своя страна, следва да приемат Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: