НАП – Плевен обяви за продажба мезонет с гараж

28.02.2017 14:25

По изпълнително дело № 15120000212/2012 ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 – чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД – гр. Велико Търново Офис гр. Плевен, ПЛЕВЕН, ул. Дойран 43 , на 30.03.2017 г. от 10:00 ч. на следния недвижим имот:

ГРУПА № 1: АПАРТАМЕНТ № 10 /десет/ – МЕЗОНЕТ, на ІV /четвърти/ – терасовиден и V /пети/- подпокривен жилищен етаж, състоящ се от дневна-трапезария с кухненски бокс, една спалня, баня с клозет, отделен клозет и две тераси на първото ниво и една спалня, стая за хоби, баня с клозет и покривна тераса на второ ниво, със застроена площ от 145,35 кв. м при съседи: север- стълбище, част от ап. 11, юг- двор, изток-калкан и двор, запад- двор и ап. 11, отгоре – покрив, отдолу ап. 7, ведно с прилежащата му маза № 10, със застроена площ от 12, 97 кв.м , при съседи: север- маза № 7, изток-коридор и маза № 8, запад-двор, юг-двор, както и припадащите се 11,63 % ид. части от общите части на сградата с площ от 200,55 кв.м и от правото на строеж.

Първоначална цена 126 000.00 лв. /сто двадесет и шест хиляди лева и 00 ст./

ГРУПА № 2: ГАРАЖ № 5, находящ се на приземен етаж, със застроена площ от 34,44 кв. м, при съседи: север – стълбище и входно пространство на сградата, запад – улица „Преслав”, изток – гараж № 4, на юг – гараж № 6, отдолу – маза № 9 и абонатно, отгоре – апартамент № 2, заедно с припадащите се 2,53 % ид. части от общите части на сградата с площ от 200,55 кв. м и от правото на строеж.

Първоначална цена 16 000.00 лв. /шестнадесет хиляди лева и 00 ст./

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 13.03.2017г. до 24.03.2017 г., от 10:00 ч. до 16:00ч., на адрес по местонахождение на имота в гр. Плевен, ул. «Преслав» № 19.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. Велико Търново Офис гр. Плевен, на адрес гр. Плевен, ул. Дойран 43, ет.4, стая 402 всеки присъствен ден от 13.03.2017 г. до 24.03.2017 г., от 09:00 ч. до 17:30 ч.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 30.03.2017 г. от 10:00ч., в сградата на Териториална дирекция гр. Велико Търново Офис гр. Плевен, на адрес гр. Плевен, ул. Дойран № 43, ет.4, стая 402.
Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 24.03.2017 г. в IBAN: BG 56 IORT 8043 3300 2500 01 BIC: IORTBGSF при ИНВЕСТБАНК АД клон В.Търново.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново Офис гр..Плевен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg
За контакти: телефон 064/898-310 – Александър Александров /публичен изпълнител/
Ел. Адрес: [email protected]

#тагове:

НАЙ-НОВИ: