199 решения е приел за половин година Общински съвет – Плевен

24.02.2017 10:25

За периода юли 2016 г. – декември 2016 г. включително Общински съвет – Плевен е приел общо 199 решения и е провел 8 заседания. Отчетът за работата на местния парламент за второто полугодие на 2016 г. представи на сесията днес председателят на Общинския съвет Мартин Митев.
Обсъдените от Общински съвет – Плевен предложения през отчетените месеци са 196, от които 158 са внесени от кмета на Общината, 7 от председателя на Общинския съвет, от постоянните комисии – 19, общински съветници са вносители на 12 предложения за полугодието. За периода има внесени и 5 питания, посочи Мартин Митев.
Шест от приетите решения за полугодието касаят промени в действащи нормативни актове и решения, приети са и 5 нови наредби: Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост; Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Плевен; Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен; Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен и Наредба за условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община Плевен.
През отчетния период ОбС – Плевен е одобрил участието на Община Плевен по пет проекта, гласувал е 33 решения за продажба и отдаване под наем на имоти общинска собственост, 10 за дейността на търговските дружества с общинско участие, 2 решения за опрощаване на несъбираеми задължения към държавата, 8 за предоставяне на еднократна финансова помощ и 5 решения за внасяне на предложения до МС за отпускане на персонални пенсии.
За посочените шест месеца Районна прокуратура – Плевен не е протестирала и не е искала отмяна или изменение на незаконосъобразни актове на Общинския съвет и не е спирала изпълнението на такива актове. Отлагателно вето от кмета върху приети от Общинския съвет решения е било наложено по 4 решения, върнатите за ново обсъждане от областния управител на Плевен решения са две.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: