53-ма младежи от Долни Дъбник започнаха работа след успешно завършено професионално обучение

23.02.2017 10:02

Продължава изпълнението на проект № BG05M90P001-1.002-0103 „Обучение и заетост за неактивните младежи на Община Долни Дъбник”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 1, по процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ”.
Партньор по проекта е „ДЕКСИ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Плевен.
През месец февруари приключи професионалното обучение и на останалите две групи младежи – една група обучаваща се по част от професията „Еколог” и една група обучаваща се по част от професията „Охранител”. Всички младежи от тези две групи положиха изпити за показване на наученото, за усвоения учебен материал по време на професионалното обучение. 29-те от общо 30 младежи успешно приключиха обучението и получиха удостоверение за професионално обучение.
От общо 60 младежи, 59 от тях успешно приключиха обучението и получиха удостоверение за професионално обучение.
През месец февруари със заповед на кмета на община Долни Дъбник 53 от младежите, които успешно са завършили професионалното си обучение и получили удостоверение за същото, са назначени на трудов договор за срок от 6 месеца на минимална работна заплата. Към всеки трудов договор е разработена длъжностна характеристика, в която подробно са описани правата и задълженията на младите хора. Не започналите работа младежи, идентифицирани, преминали мотивационно и професионално обучение са намерили реализация в други фирми благодарение на придобитата мотивация, квалификация и специалност, придобита от участието им в проекта.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: