Енергетици, финансисти и застрахователи вземат най-високите заплати в Плевен

23.02.2017 16:20

По данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2016 г. намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2016 г., като достигат 60.2 хиляди. Това съобщават от ТСБ – Плевен. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” – с 24.6%, „Административни и спомагателни дейности” и „Добивна промишленост“– с по 3.2% и „Други дейности“ – с 2.3%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с по 5.6%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” – с 3.2% и „ Професионални дейности и научни изследвания” – с 1.8%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности през четвъртото тримесечие най-голям е относителният дял на наетите по трудово или служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” – 28.6%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – 16.8% , „Образование” – 9.9% и „Хуманно здравеопазване и социална работа” – с 9.7%.
В края на декември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Плевен са с 5.5% или 3.2 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година.
Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2016 г. е 757 лв., за ноември – 747 лв. и за декември – 759 лева. През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна заплата за областта се увеличава спрямо предходното тримесечие на 2016 г. с 1.2% до 754 лева. През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна заплата за Плевенска област нараства с 7.4% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 година.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2016 г. в обществения сектор нараства с 3.3%, а в частния сектор – с 10.1%.
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2016 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:
• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 311 лв.;
• „Финансови и застрахователни дейности” – 1 072 лв.;
• „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 953 лв.
• „Държавно управление” – 948 лв.;
• „Селско, горско и рибно стопанство” – 878 лв;
• „Образование” – 855 лв.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: