Над 1000 проверки са извършили през 2016-а експертите от РИОСВ – Плевен

17.02.2017 9:45

През 2016 г. експертите от РИОСВ-Плевен са извършили 1014 проверки на 867 обекта, от които 642 планови и 372 извънредни проверки. Комплексен подход при осъществяване на контролната дейност е приложен при извършване на 76 проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда и 29 проверки на обекти с комплексни разрешителни.
Осъществен е контрол по изпълнението на условията, поставени в решенията по ОВОС и решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на 54 обекта.
Най-голям дял от извършените извънредни проверки се пада на постъпилите в РИОСВ-Плевен жалби и сигнали – 20,19 %. През отчетния период в РИОСВ-Плевен са заведени 80 сигнала и 39 жалби. След извършени проверки на място и по документи е установено, че 10 жалби и 30 сигнали са основателни, 5 жалби и 30 сигнала са неоснователни, а 24 жалби и 20 сигнала са препратени по компетентност.
Съставени са 33 акта за установяване на административни нарушения и са издадени 32 наказателни постановления на обща стойност 47 700 лв. Наложени са 11 текущи санкции по чл.69 от ЗООС в общ размер 18 398 лв. и 2 еднократни на обща стойност 409 лв. Издадени са 6 заповеди за прилагане на принудителни административни мерки.
През изтеклата година събраните суми по издадени наказателни постановления са в размер на 21 281 лв., а събраните суми от наложените санкции са в размер на 51 935 лв. Суми в размер на 40 966 лв. са разпределени и преведени на общините, на чиято територия извършват дейност санкционираните субекти. Сумите трябва да бъдат изразходвани за екологични дейности.
През 2016 г. в РИОСВ-Плевен са постъпили общо 2748 уведомления за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, от които 1238 са за горскостопански планове и програми.
Издадено е едно решение по ОВОС, 70 решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, от които 2 за извършване и 68 да не се извършва ОВОС и 22 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Постановени са четири Становища по екологична оценка, с които са съгласувани общи устройствени планове на четири общини.
През 2016 г. са издадени 370 решения по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и 2075 преценки по реда на същата наредба.
Направени са 7996 проверки за местоположението на поземлени имоти спрямо границите на защитените зони.
Издадени са 15 нови и 12 за изменение и допълнение разрешения за дейности с отпадъци, 18 нови и 19 – за изменение и допълнение на регистрационни документи за третиране и транспортиране на отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците. Извършена е класификация на 433 отпадъка на 118 фирми-генератори. Изготвени са 14 становища по доклади от основно охарактеризиране на отпадъци.
За отчетния период в РИОСВ-Плевен са постъпили 68 заявления за достъп до обществена информация. На всички е отговорено в срок. Предоставен е пълен достъп до информация на 58 от тях. През периода няма издадени откази за предоставяне на информация.
В РИОСВ-Плевен са осъществени шест кампании, свързани с екологичното съзнание и култура с различни групи от обществеността.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: