Мартин Митев: Ще обжалваме решението на Административен съд – Плевен за отмяната на текста от Наредба №17 за таксите в детските градини

15.02.2017 11:13

Общински съвет – Плевен ще се възползва от законовото си право и ще обжалва пред Върховния административен съд решението на Административен съд – Плевен за отмяната на чл.20, ал.1, т.3 от Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен. Текстът касае конкретно таксата за ползване на детските градини на територията на общината.
„Считам, че процесуалното нарушение, на което АС – Плевен се позовава в своето решение за отмяна на текста от Наредбата, не е съществено и на практика не е довело до ограничаване правата на гражданите да вземат участие в обсъждането на проекта за изменение на Наредбата, т.е. срока в който е можело да направят това – 14 дни, е бил спазен“, заяви Председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев.
„Със свое решение от 10 февруари АС – Плевен е отменил чл.20, ал.1, т.3 от Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен. Делото е за таксата за ползване на детските градини на територията на общината и е заведено по жалба на гражданин, който позовавайки се на Закона за предучилищното и училищното образование обжалва този текст от Наредбата и иска той да бъде отменен, защото според него противоречи на Закона. Законът гласи, че обучението на децата в предучилищна възраст се поема от републиканския или общинския бюджет. На това основание той смята, че не би следвало да заплаща такса за ползваните услуги от неговото дете в общинска детска градина на територията на града.
Отменената от АС-Плевен разпоредба гласи: „За ползване на детски градини и яслени групи в обединените детски заведения родителите или настойниците дължат месечни такси в следните размери: 3. за подготвителни групи в детски градини; 3.1. за седмични детски градини-постоянна такса за ползване на детско заведение в размер на 30,00 лв. и по 1 лв. такса за присъствен ден; 3.2. за целодневни детски градини-постоянна такса в размер на 25,00 лв. и по 1 лв. такса за присъствен ден. Родителите/настойниците на децата от подготвителните групи в седмична детска градина и целодневни детски градини на заплащат такса за обучението им“. „Тази отмяна на практика не касае казуса по същество, а е на чисто процесуално основание за неспазен вътрешно-ведомствен акт“, коментира Мартин Митев. И поясни: „Става дума за следното – взимайки това свое решение през 2013 година, Общински съвет – Плевен сам е нарушил своя Правилник, като не е спазил заложения тогава 7-дневен срок между заседанията на постоянните комисии и заседанието на Общинския съвет. Т.е на това процесуално основани АС – Плевен е отменил текста от Наредба №17. Погледнато по същество, съдът изцяло е потвърдил тезата на ОбС-Плевен, че тази такса е дължима, тя е визирана в Закона за местните данъци и такси и не противоречи на Закона за предучилищното и училищното образование. Подготвителните групи могат да бъдат в училища или в детски градини и родителите са абсолютно свободни да избират къде да бъде подготвителната група на детето им. За ползването на детските градини съгласно Закона за местните данъци и такси се дължи такса, която не включва обучението. Тук е тънкият момент и трябва да се направи разлика. Въпросната такса е за отглеждане на децата в детските градини и тя покрива разходите за храна, хигиени материали, охрана и т.н.“
„Предвид така формулираното решение на АС – Плевен считам, че сме длъжни като Общински съвет да обжалваме решението пред Върховния административен съд и ще се възползваме от това свое право“, заяви Председателят на ОбС-Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: