Над 282 млн. евро са преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в Плевенско за година

10.02.2017 11:46

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2015 г. за област Плевен възлизат на 282.5 млн. евро, което е със 7.9% по-малко в сравнение с 2014 година. Това отчитат от Териториално статистическо бюро – Северозапад.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в сектор „Индустрия” (включва: Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване) – 215.9 млн. евро, следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство” – 14.0 млн. евро. През 2015 г. тези дейности формират 81.4% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо нараства с 0.7 пункта спрямо предходната година.

В сектор „Операции с недвижими имоти” преките чуждестранни инвестиции намаляват с 55.1% в сравнение с 2014 г. и са в размер на 4.6 млн. евро.

С най-голям размер на ПЧИ е община Червен бряг – 26.9% от общия обем, следвана от община Плевен – 21.1%.

Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие – резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: