Увеличава се броят на произшествията, ликвидирани от структурите на РДПБЗН – Плевен

08.02.2017 8:20

Вчера в сградата на РДПБЗН-Плевен в се проведе отчет – анализ за дейността на служителите от РДПБЗН-Плевен през 2016 година. Присъстваха старши комисар Красимир Шотаров от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР и кметът на община Плевен Георг Спартански. Кметът на община Плевен изказа благодарност към служителите от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (РДПБЗН) – Плевен, като подчерта, че ситуациите, в които те оказват съдействие и помощ са все по-сложни и по-непредвидими. „Работата се усеща като взаимодействие на институциите и получаване на безопасност и европейска съпричастност. Без вашата помощ не може да се гарантира сигурността на населението.“ Г-н Спартански сподели, че очаква и в бъдеще да продължи партньорството между институциите като обмен на информация и анализ на конкретните ситуации за намиране на най-добрите решения.
Комисар Станислав Атанасов – директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (РДПБЗН) – Плевен представи дейността на служителите от регионалните служби и анализ на възникналите произшествия.
През 2016 г. структурите на РДПБЗН-Плевен са участвали в ликвидирането на 1884 произшествия, които сравнени с периода на 2015 г., когато са ликвидирани 1509, са се увеличили с 375. В обществения и частния сектор са възникнали 346 пожари с материални загуби и 1031 пожари в сухи треви и храсти, отпадъци и др., без нанесени материални щети. Сравнени с периода на 2015 г., пожарите с и без нанесени материални щети са се увеличили, съответно с 29 и 217 броя.
Освен в ликвидирането на възникналите пожари, структурите на РДПБЗН-Плевен са участвали и в извършване на помощни операции и СД в 449 случая, при 340 – за периода на 2016 г., които сравнени с усреднените стойности за последния петгодишен период са се увеличили с 109 броя.
През периода са извършени и 3 дежурства с пожарна техника.
Регистрирани са 55 случая на лъжливи повиквания (в по-голямата си част – добронамерени), при 34 – за 2015 г., които спрямо усредните стойности за последния петгодишен период са се увеличили с 18 броя. В следствие на пожари през 2016 г. са загинали и пострадали, съответно 8 и 9 граждани, като за сравнение през 2015 г. са регистрирани 4 загинали и 10 пострадали граждани. Най-натоварени по показателя интензивност на повикванията през 2016 г. са РСПБЗН – Плевен и Червен бряг с коефициент, съответно 2,81 и 0,69 излизания за едно денонощие.
Спрямо усреднените стойности за последния петгодишен период, броя на пожарите за 2016 г. в отраслите „Жилищно стопанство и дейности на домакинства”, „Търговия и ремонт” и „Енергетика” е намалял, съответно с 23 и с по 4 броя, а в отраслите „Селско и рибно стопанство”, „Водопровод, канализация, сметосъбиране” и „Транспорт, складиране и пощи” се е увеличил, съответно с 18, 14 и 12 броя. Особено показателна е продължаващата тенденция за възникнали най-много пожари за периода, съответно в жилищни сгради (36,7% от общия брой) и в транспортни средства (28,9%), т.е. където не се осъществява пряко контрол.
Най-честите причини за възникване на пожарите с материални загуби са от предполагаеми причини „късо съединение” и „небрежност при боравене с открит огън”, съответно – 104 броя (30% от общия брой) и 85 (25%), следват пожарите с причина „в процес на установяване на причината” – 47бр. (14%), „умисъл” – 41 броя (12%), „техническа неизправност” – 31 броя, „неправилно ползване на отоплителен уред” – 14 броя., „неправилно ползване на нагревателен уред” – 8 броя, „строителна неизправност” – 5 броя и др. Спрямо усреднените стойности за последния петгодишен период, пожарите през отчетния период, възникнали по причини „строителна неизправност”, „умисъл” и „неправилно ползване на отоплителен уред” са намалели, съответно с 8, 8 и 3 броя, а от „късо съединение”, „небрежност при боравене с открит огън” и „техническа неизправност” са се увеличили, съответно с 12, 10 и 9 броя.
Съобразно изискванията на ЗМВР през 2016 г., сравнено с 2015 г., от служителите на РДПБЗН-Плевен, осъществяващи ДПК са: извършени 4136 проверки (комплексни, контролни, тематични, съвместно с други ведомства и други служби на МВР и по сигнали и предложения), за спазване на правилата и нормите за ПБ при проектиране, строителство и експлоатация на обекти, при 4343 за 2015 г.; извършени 172 проверки по искания на заинтересовани физически и юридически лица, за издаване на сертификати и становища, при 160 – за 2015 г.; издадени 217 разпоредителни документи (протоколи от комплексни проверки и писмени разпореждания), за изпълнение на правилата за ПБ на държавни органи, организации, юридически лица и граждани, при 229 – за 2015г.; съставени 98 АУАН, при 102 – за 2015 г.
В резултат на съставените актове за установяване на административни нарушения от страна на РДПБЗН-Плевен са наложени санкции в размер на 281 210 лв.
От анализа на статистическите данни и предвид резултатите от извършените през периода проверки се отчита значително увеличение на броя на връчените разпоредителни и административно-наказателни документи, което е в пряка връзка с констатираните нарушения и несъответствия с изискванията за ПБ при проверките. Увеличен е броя на издадените становища за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за ПБ и за разрешаване ползването на строежи, както и участията в ДПК за разрешаване ползването на строежи, дължащо се на влезлия в сила нов ЗМВР и промените в Закона за устройство на територията /ЗУТ/, изискващи положителни становища за ПБ и за строежи III-та категория.
През изтеклата 2016 г. служителите осъществяващи превантивен контрол при РДПБЗН-Плевен са извършили 1204 проверки (на обекти по чл. 35 и 36 от Закона за защита при бедствия; на запаси от индивидуални средства за защита; на колективните средства за защита; по изпълнение на предписани мероприятия; по сигнали и предложения; като участия в междуведомствени комисии, назначени със заповеди на областния управител и кметове на общини) за спазване на изискванията за устройственото планиране на територията и на инженерно-техническите правила за инвестиционно проектиране, изграждане и експлоатация на строежите и по спазване на изискванията на Закона за защита при бедствия. За резултатите от проверките са изготвени 606 констативни протоколи и 137 констативни актове с предписани за изпълнение 1090 мероприятия.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: