Интермес

ДП „БГЦПО” – клон Плевен обявява търг с тайно наддаване!

12.01.2017 15:13

ДП „БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ“ – КЛОН ПЛЕВЕН
На основание Заповед №19/24.11.2016 г. на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ и Заповед № 4/12.01.2017 г. на Директора на ДП БГЦПО – клон Плевен, във връзка с Раздел ІІ от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост

bgcpo pleven
ОБЯВА
последващ търг с тайно наддаване за продажба на излишни движими вещи – Лек автомобил Фолксваген Пасат, Електрокар, модел EB 687 и Цифрова копирна машина IR 2200, управлявани от ДП БГЦПО – клон Плевен.
Търгът ще се проведе на 31.01.2017 г. /вторник/ от 10:30 ч. в сградата на ДП БГЦПО – клон Плевен с адрес гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 16, Заседателна зала 1.43.
Начална тръжна цена на продаваните вещи:
– Лек автомобил Фолксваген Пасат – 860 лв. с ДДС
– Електрокар, модел EB 687 – 921 лв. с ДДС
– Цифрова копирна машина IR 2200 – 777 лв. с ДДС.
Под посочената начална тръжна цена кандидатите не могат да депозират предложения.
В търга могат да участват физически и юридически лица, еднолични търговци. Всеки участник може да направи само едно наддавателно предложение за една и съща вещ. За спечелил търга се обявява участника, предложил най-висока цена. Когато двама и повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия определя крайния купувач чрез жребий.
Откриване на тръжната процедура за подаване на заявки за участие в търга на 24.01.2017 г.
За участие в търга се заплаща депозит в размер на 10% от посочената начална тръжна цена на активите, платим всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа до 30.01.2017 г. в касата на ДП БГЦПО – клон Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 16 или на следната сметка на ДП БГЦПО – клон Плевен – IBAN: BG06 UNCR 7000 1520 6457 79, BiC: UNCRBGSF при банка УникредитБулбанк, клон Плевен.
Огледът на вещите може да бъде извършен всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа до 30.01.2017 г., включително, в ДП БГЦПО – клон Плевен, с адрес гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 16, в присъствието на съответното длъжностно лице.
Документацията за участие в процедурата се получава безплатно от председателя на тръжната комисия всеки работен ден от 08.00 часа до 16.00 часа в ДП БГЦПО – клон Плевен най-късно до 16.00 часа на 30.01.2017 г. или от електронната страница на ДП БГЦПО – клон Плевен – www.pl.bgcpo.bg.
Подаване на документите за участие в търга – от 24.01.2017 г. всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа в ДП БГЦПО – клон Плевен, адрес гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 16, в стая 1.44. Краен срок – 16:30 часа на 30.01.2017 г.
Повече информация можете да получите на тел.064/882827 или 064/882833.
Албена Лазова
Директор
ДП „Българо-германски център
за професионално обучение“ – клон Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: