Малко над 50% от плевенчани имат достъп до интернет в домовете си

27.12.2016 10:01

internet

През 2016 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е Североизточният район (67.3%), сочат данните на НСИ. След него се нареждат Югозападният и Южният централен район – по 64.9%. От средната стойност за страната изостават домакинствата от Северозападния район, където с достъп до интернет са 58.6% от домакинствата.
В област Плевен 50.3% от домакинства имат достъп до интернет в домовете си, като се наблюдава намаление от 4.2 процентни пункта спрямо предходната година. Ясно се очертава тенденция на намаление в регулярното използване на интернет от лицата, като на база на предходната година е отбелязан спад от 5.8 процентни пункта. Показателна е тенденцията за навлизането на новите технологии – за седемгодишния период относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил със 23.1 процентни пункта.
В област Плевен през 2016 г. 44.7% от населението на възраст 16 – 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Значителни са и различията за редовно използващите интернет по образование, докато 68.3% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 32.0% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. През 2016 г. в област Плевен 8.0% от лицата използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация и местното самоуправление.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: